Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

 
Ordin nr. 6239/2012

din 13/11/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 64 din 30/01/2013

Ordin pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014


 

    În baza prevederilor art. 18, 19, 61, 62, 63, 68, 89, 90, 93, 94, 95, 97, 99, 100, art. 149 alin. (3), art. 234, 247, art. 248 alin. (3)-(6), art. 252, 253, 254, 2541, 255, 262, art. 263 alin. (1)-(10), art. 268, 279, 280, 281, 282 şi 284 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2013-2014, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 64 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Direcţia generală resurse umane şi reţea şcolară naţională din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,
Ecaterina Andronescu

    Bucureşti, 13 noiembrie 2012.
    Nr. 6.239.